Doktor Kejuruteraan (DEng) | FAKULTI KEJURUTERAAN
» AKADEMIK » Siswazah » Doktor Kejuruteraan (DEng)

Doktor Kejuruteraan (DEng)

Program Doktor Kejuruteraan ini telah diakreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). Sijil Akreditasi.    


Apakah program Doktor Kejuruteraan (DEng)?  
Program Doktor Kejuruteraan (DEng) menawarkan laluan alternatif untuk jurutera yang ingin melanjutkan pengajian kedoktoran tanpa meninggalkan tempat kerja mereka. Program ini dibangunkan untuk mendorong perkongsian pengetahuan di kalangan pengamal industri dan ahli akademik dalam menghasilkan profesional yang berpengetahuan tinggi dalam menyelesaikan masalah industri. Program ini bertujuan memberi inspirasi kepada inovasi dan meningkatkan daya saing di industri melalui penyelidikan berasaskan industri melalui kerjasama dengan UPM. Objektif utama program ini adalah untuk memberi pengetahuan mendalam kepada profesional pascasiswazah dalam bidang kejuruteraan tertentu; yang kreatif, inovatif serta peka dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan persekitaran; seterusnya mampu memimpin bidang kejuruteraan melalui tenaga kerja penyelidikan berasaskan industri yang kompeten. 


Ciri-ciri Program DEng 
a) Fokus penyelidikan adalah berdasarkan kepada isu atau masalah industri kejuruteraan. 
b) Penyeliaan bersama (sekurang-kurangnya seorang penyelia akan ditugaskan dari UPM dan seorang dari industri). Penyelia dari industri mesti mempunyai pengalaman atau kepakaran yang besar dalam bidang yang berkaitan dengan topik penyelidikan. 
c) Penyelidikan dilakukan di industri dan calon tidak perlu meninggalkan tempat kerja mereka. 
d) Proses penyeliaan dan pemantauan adalah serupa dengan yang dilakukan dalam program PhD konvensional. 


Apakah bidang pengajian yang ditawarkan untuk program ini?  
Semua bidang pengajian yang ditawarkan oleh Fakulti Kejuruteraan untuk program PhD konvensional tersedia untuk dipilih. Sila klik di sini untuk senarai lengkap. 


Struktur Kurikulum  
Pelajar dikehendaki mengambil minimum 24 kredit kerja kursus (termasuk Metodologi Penyelidikan, Seminar dan kursus-kursus elektif yang berkaitan); dan 60 kredit penyelidikan. Pengecualian kredit kursus dapat dipertimbangkan dengan persetujuan sebagaimana yang diatur oleh Senat Universiti. Pelajar juga diminta untuk menghasilkan tesis daripada karya penyelidikan yang berorientasikan industri.  


Berapakah jangka masa pengajian program ini?  
Tempoh pengajian adalah 2½ - 5 tahun.  


Berapakah yuran program?  
Sekitar RM6762.00 setiap semester (RM400/kredit) termasuk yuran asas.  


Apakah syarat kemasukan untuk program ini? 
a) Ijazah Sarjana dalam bidang Kejuruteraan dan pengalaman bekerja dalam industri berkaitan sekurang-kurangnya 3 tahun; atau
b) Ijazah Sarjana Sains dengan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja dalam industri yang berkaitan; atau 
c) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang kejuruteraan dengan PNGK sekurang-kurangnya 3.75 dengan pengalaman 3 tahun dalam industri berkaitan; dan
d) Calon mesti diambil bekerja oleh syarikat swasta dan status pekerjaan mesti tetap aktif sehingga tamat program; dan 
e) Calon mesti mendapat persetujuan bertulis daripada majikan sebelum mengikuti program ini. Majikan juga mesti bersetuju untuk memberi sokongan kepada aktiviti penyelidikan yang dilakukan oleh calon di tempat kerja.
f) Penjawat awam, kakitangan kolej atau universiti swasta tidak layak untuk memohon.   


Apakah prosedur permohonan?  
Untuk memohon program ini, ikuti dua (2) langkah mudah seperti di bawah:   

Langkah 1: Kenalpasti penyelia di Fakulti Kejuruteraan, UPM dan di tempat kerja anda yang mempunyai kepakaran dalam topik penyelidikan DEng anda. 
Langkah 2: Kirimkan permohonan anda ke UPM melalui sistem aplikasi dalam talian UPM di http://sgsportal.upm.edu.my:8080/sgsportal/.   

Harap maklum bahawa dokumen berikut harus disertakan ketika permohonan dibuat:

a) Salinan sijil ijazah berkaitan yang disahkan.
b) Salinan transkrip ijazah berkaitan yang disahkan. 
c) Salinan Kad Pengenalan / Pasport yang disahkan. 
d) Salinan keputusan TOEFL / IELTS yang disahkan - Calon antarabangsa sahaja. 
e) Cadangan penyelidikan. 
f) Surat sokongan dari majikan. 
g) Surat penghargaan biasiswa / penajaan / bukti kemampuan kewangan untuk membayar yuran kepada UPM. 
h) Gambar berukuran pasport.
i) Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebanyak RM60.00 (untuk pemohon tempatan) atau USD60.00 (pemohon antarabangsa). Untuk kaedah pembayaran, sila lawati http://www.sgs.upm.edu.my/content/methods_of_payment-30092

Catatan: Untuk Garis Panduan Aplikasi Dalam Talian, sila kunjungi http://sgsportal.upm.edu.my:8080/sgsportal/.   


Apakah kriteria pelantikan penyelia dari industri? 
a) Memegang jawatan kanan dalam syarikat / industri. 
b) Calon mesti mempunyai latar belakang akademik yang baik dengan pengalaman kerja yang signifikan dalam industri berkaitan.   


Bagaimanakah program ini dilaksanakan? 
a) Pelajar yang diterima masuk ke program DEng mesti memenuhi semua syarat program yang ditetapkan oleh UPM seperti pendaftaran, kursus wajib, laporan kemajuan, peperiksaan komprehensif, tesis dan syarat penerbitan. Pelajar juga mesti memenuhi syarat keberadaan minimum sekurang-kurangnya satu (1) bulan di kampus sepanjang pengajian. 
b) Pelajar mesti lulus semua kursus wajib yang diperlukan oleh universiti. Kursus boleh ditawarkan dalam mod intensif. 
c) Seorang pakar industri akan dilantik untuk menjadi sebahagian daripada Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar. Penyelia tersebut mesti memenuhi syarat kelayakan yang ditentukan oleh UPM. Dia juga mesti mempunyai pengalaman atau kepakaran yang besar dalam bidang yang berkaitan dengan topik penyelidikan yang dicadangkan oleh pelajar. 
d) Projek penyelidikan yang dicadangkan oleh pelajar akan dijalankan di industri dan pelajar tidak perlu meninggalkan tempat kerja mereka. 
e) Untuk memastikan pengawasan yang betul diberikan kepada pelajar, Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar harus selalu berhubung dengan pelajar sama ada melalui perjumpaan elektronik atau tatap muka. Penyelia dari UPM akan membuat lawatan berkala ke tempat kerja pelajar. 
f) Pemeriksaan tesis (viva voce) pelajar DEng akan dijalankan di UPM. Pelantikan Jawatankuasa Peperiksaan Tesis akan berdasarkan peraturan di UPM. 
g) Perjanjian ‘Nondeclosure’ (NDA) akan ditandatangani antara UPM, pelajar dan majikan sekiranya perlu. 


Untuk pertanyaan lebih lanjut, sila hubungi: Timbalan Dekan Bahagian Pengajian Pascasiswazah di eng.tds@upm.edu.my.

Sila klik di sini untuk muat turun brosur DEng

 

 

Kemaskini:: 13/01/2023

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397696262
0397694488
WWDVAAT~